Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene. Arbeidsmiljøportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.

En bra dag på jobb

En bra dag på jobb’ er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø. Verktøyet er en del av IA-avtalens (inkluderende arbeidsliv) satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet stiller også krav til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Her finner du oppdaterte norske lover og forskrifter.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

STAMI er det nasjonale kunnskapsorganet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. STAMI har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer. STAMI har eget kompetansesenter for bedriftshelsetjenesten.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA), Universitetssykehuset Nord-Norge

AMA bidrar med opplæringstiltak for bedriftshelsetjenester samt råd og veiledning i forbindelse med problemstillinger ute i virksomhetene. Pasienter kan henvises til utredning ved AMA dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. AMA er lokalisert i Tromsø.

NAV

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.