Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet stiller også krav til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Her finner du oppdaterte norske lover og forskrifter.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

STAMI er det nasjonale kunnskapsorganet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. STAMI har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer. STAMI har eget kompetansesenter for bedriftshelsetjenesten.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA), Universitetssykehuset Nord-Norge

AMA bidrar med opplæringstiltak for bedriftshelsetjenester samt råd og veiledning i forbindelse med problemstillinger ute i virksomhetene. Pasienter kan henvises til utredning ved AMA dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. AMA er lokalisert i Tromsø.

NAV

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.