Informasjon for bedrifter


Kartlegging av arbeidsmiljø

 • Deltakelse i vernerunder
 • Ergonomisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Yrkeshygieniske utredninger og oppbygging av stoffkartotek
 • Spørreundersøkelser
 • Samtaler (gruppevis eller individuelt)
 • Arbeidsrelatert helseundersøkelse

Risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer

 • Generell (grovanalyse)
 • Temabasert (for eksempel ergonomi, støy, kjemisk helsefare)
 • Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan

Bistand ved forebygging

 • Bistand ved oppbygging, oppfølging og revisjon av internkontrollsystem
 • Rådgivning angående HMS-arbeid
 • Deltakelse i møter og utvalg
 • Rådgivning ved innkjøp
 • Bistand ved planlegging eller omorganisering av nye eller endrede arbeidsplasser
 • Bistand ved HMS-prosjekter (avgrenset i tema og tid)

Bistand ved utfordringer

 • Rådgivning rundt mobbing og trakassering, varsling, konflikthåndtering, oppfølging av hendelser og krisehåndtering
 • Gjennomføring av faktaundersøkelse
 • Avhengighetsproblematikk

Individuell tilrettelegging og sykefraværsarbeid

 • Deltakelse i dialogmøter
 • Bistand ved utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan
 • Bistand ved individuell tilrettelegging
 • Bistand ved utarbeidelse av rutiner for sykefraværsarbeid
 • Jordmor i BHT kan bistå ved gravide arbeidstakere

Arbeidshelse

 • Konsultasjon for arbeidsrelaterte helseplager hos bedriftslege, bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut eller jordmor i BHT
 • Oppfølging-/støttesamtaler
 • Treningsveiledning med fokus på krav i arbeidet
 • Ergonomisk veiledning/opplæring
 • Bistand ved rusproblemer/rusforebygging
 • Helseattester
 • Yrkesvaksinering (også ved arbeidsrelaterte utenlandsopphold/jobbreise)

Kurs

Se egen kurskatalog for aktuelt tilbud.